НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЛИХВИ

С приложението можете да изчислявате наказателни лихви за просрочени задължения за данъци и осигурителни вноски.
Със законна лихва се изчисляват наказателните лихви за просрочени задължения за данъци.
Също така може да изчислите лихви по основен лихвен процент.
Основният лихвен процент (ОЛП) за следващия месец се публикува на сайта на БНБ в последния работен ден от текущия месец.

С лихвения калкулатор можете да изчислите лихви за просрочени задължения от осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО на
регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители в качеството им на самоосигуряващи се лица.
За целта изберете"РЕГИСТРИРАН ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ" от меню "Вид задължение".
Във всички останали случаи от меню "Вид задължение" следва да изберете конкретния вид на задължението, за което ще изчислявате дължимата лихва.

Приложението има следните ограничения при въвеждане на период за олихвяване и сума: