Бърз преглед на документ

Кеширан документ
                      2_72/17.01.2014г. ЗКПО чл.204, т.2 ЗКПО т.34 на § 1 от ДР ЗКПО чл.205 ЗДДФЛ чл.24, ал.1 ЗДДФЛ чл.24, ал.2, т.10     В писмено запитване, подадено с електронен подпис от …………………….. постъпило в Дирекция ОДОП и заведено с вх. № ……………... са поставени следните въпроси относно данъчните задължения на ЕООД …………..: 1.Може ли работодател да поеме лечението на работник в дружеството, което ще е продължително и ще се проведе в чужбина? 2.Каква част от разходите, които ще поеме фирмата ще бъдат признати за данъчни цели? 3.До момента има налична епикриза и фактури на името на работника за всички направени изследвания и фактура за престоя на работника в болницата в чужбина. С какви документи трябва да разполага дружеството в случай, че има право да поеме лечението на работника, на основание на които лечението ще се признае за разход на дружеството? При така изложената фактическа обстановка изразяваме следното принципно становище по приложение на относимите правни норми: С данък върху разходите се облагат документално обоснованите социални разходи, когато са предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол /наети лица/ - чл.204, т.2 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/. В т.34 на § 1 от ДР на ЗКПО, е определено понятието ”социални разходи, предоставени в натура" по смисъла на този закон: „Социални разходи, предоставени в натура са отчетените като разходи социални придобивки по чл.294 от Кодекса на труда и предоставени по реда и начина, определени от чл.293 от Кодекса на труда или от ръководството на предприятието. Социалните придобивки трябва да са достъпни за всички работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и контрол. Не е налице предоставяне на социални разходи в натура, когато между работодателя или възложителя и лицата по изречение второ са налице парични взаимоотношение под каквото и да е форма по отношение на получените социални придобивки"....
Гост